Frontpage

From J-Pedia
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, search

Welcome to J-Pedia,

JPedia is an online encyclopedia made up of knowledge resources
collected and organized to promote knowledge sharing and support
continuous learning among JKR staff.

Tatacara Mengemaskini Maklumat di Portal JPedia
.

Currently having 859 articles.

Featured Article

Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building
Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building

Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building dibangunkan secara bersama oleh Ahli Jawatankuasa Kerja terdiri dari Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Cawangan Arkitek, Cawangan Kejuruteraan Elektrik, Cawangan Alam Sekitar dan Tenaga, Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktrur dan Jambatan, Cawangan Kejuruteraan Senggara, dan Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.

Dokumen ini menggariskan kehendak dan keperluan Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) bagi projek-projek baru, ubahsuai, naiktaraf; yang merangkumi fasa rekabentuk, pembinaan, dan operasi & penyenggaraan. Dokumen ini memberi panduan untuk meningkatkan kualiti persekitaran dalaman bagi bangunan pejabat kerajaan yang berhawa dingin dengan menepati pelbagai kehendak piawai.

Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah merujuk kepada sifat atau corak udara dan sekitaran yang menyumbang kepada kesihatan dan keselesaan penghuni di dalam bangunan pejabat. Faktor yang mempengaruhi Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah seperti kualiti udara dalaman, keselesaan thermal, kelembapan, kadar pengudaraan, keselesaan akustik dan kualiti pencahayaan.

Objektif utama perlaksanaan Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah untuk memastikan persekitaran di dalam bangunan pejabat sentiasa dapat memberikan keselesaan dan kesihatan kepada penghuni. Kualiti persekitaran dalaman yang baik dapat mengelakkan 'sick building syndome' daripada berlaku. Kualiti persekitaran dalaman yang baik secara tidak langsung akan membantu meningkatkan prestasi, produktiviti dan keseronokan penghuni di tempat kerja tersebut.

(Full article...)

Have You Read...

Panduan maklumat Kos Binaan JKR 2016
Panduan maklumat Kos Binaan JKR 2016

Pada lazimnya, perkhidmatan Juruukur Bahan dalam mana-mana pelaksanaan projek bermula dengan penyediaan anggaran Kos Awalan. Apabila ringkasan projek diterima daripada pihak pelanggan, biasanya Juruukur Bahan dikehendaki menyemak kecukupan peruntukan yang disediakan dan memberi nasihat yang sewajarnya. Untuk memainkan peranan sebagai penasihat kos di peringkat ini, Juruukur Bahan memerlukan alat bantuan bagi membolehkannya menyediakan anggaran Kos Awalan yang realistik dan memberi khidmat nasihat kos yang berkualiti.

Panduan maklumat Kos Binaan JKR 2016 merupakan salah satu daripada alat bantuan untuk penyediaan anggaran Kos Awalan. la diterbitkan untuk menyediakan panduan dan rujukan yang berguna kepada Juruukur Bahan. Buku panduan ini mengandungi tiga (3) bahagian yang terdiri daripada Bahagian 1 : Kaedah Penyediaan Anggaran Kos Awalan, Bahagian 2 : Panduan Kos untuk Penyediaan Anggaran Kos Awalan dan Bahagian 3 : Contoh-Contoh Perkiraan Anggaran Kos Awalan.

Featured Knowledge Assets

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP
Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP

Pelan Pengurusan Risiko JKR Malaysia 2016 - 2020 adalah dokumen untuk mengurus risiko secara proaktif daripada peringkat awal dan secara berterusan sepanjang organisasi beroperasi. Ini adalah untuk mengelak daripada kejutan yang boleh menjejaskan operasi organisasi.

Pengurusan risiko adalah proses bagi mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko serta merupakan salah satu ciri utama bagi sesebuah organisasi cemerlang. Organisasi perlu bertindak secara proaktif terhadap potensi risiko yang ada dan yang dijangka, di samping memahami dan berusaha untuk mengawal sebarang kemungkinan berlakunya risiko yang mungkin menjejaskan penyampaian perkhidmatan sesebuah organisasi.

Amalan pengurusan risiko dapat meningkatkan kesedaran keseluruhan warga organisasi terhadap kewujudan apa jua risiko yang mungkin akan memberi kesan terhadap penyampaian perkhidmatan organisasi seterusnya bertindak untuk mengurangkan impak daripada risiko sekiranya ia berlaku. Menerusi pelaksanaan pengurusan risiko, organisasi dapat mengenal pasti ancaman risiko dengan lebih awal dan menyediakan strategi kawalan untuk membendung risiko daripada menjadi tidak terkawal.

(Full article...)

Recently featured:

On this day...

From today's featured list

The featured list for this day has not yet been chosen. The final selection is made by the featured list director.
You can submit new requests, or comment on current submissions at Wikipedia:Today's featured list/submissions. See Wikipedia:Today's featured list for full guidelines.

Other areas of ECKM

  • [Community of Practice] – The purpose of JCoP is to cultivate a ‘guided’ knowledge sharing environment in an organization.